RODO i Regulamin obiektu

ZASADY REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) na rzecz Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) za pośrednictwem Booking Engine Hotel24h.

Usługodawca (rozumiany zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) oświadcza, że jest uprawniony do pośredniczenia – na podstawie odrębnej umowy agencyjnej - w zawieraniu umów związanych z rezerwacją pokoi pomiędzy Obiektem a Klientem.

Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.

Regulamin jest dostępny w ramach systemu rezerwacji, na stronie internetowej poszczególnego Obiektu (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).

Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).

POJĘCIA

Terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie określone według poniższych definicji:

Obiekt - podmiot, w którym dokonywana jest rezerwacja usługi noclegowej;

Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie;

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;

Umowa - oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji pokoi, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie przez Usługodawcę;

Usługa - oznacza usługę rezerwacji pokoi w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegającą na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranego pokoju lub wybranych pokoi w Obiekcie oraz umożliwieniu dokonania płatności za rezerwację;

Usługodawca - oznacza firmę HOUSE RENT GROUP Robert Koziniec z siedzibą wpis do CEIDG NIP: 1132161551 REGON: 141297976 biuro@wojtasiowka.com

Potwierdzenie rezerwacji - jest to dokument w formie elektronicznej wysyłany unikalny adres e-mailowy Klienta wskazany przez Klienta w Systemie w trakcie dokonywania rezerwacji Usługi drogą elektroniczną. Potwierdzenie rezerwacji posiada swój unikatowy numer dokonanej rezerwacji, podsumowanie zamówionych drogą elektroniczną usług noclegowych i usług dodatkowych, dane kontaktowe obiektu oraz ogólne warunki wybranej w trakcie rezerwowania oferty cenowej Obiektu.

Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);

System – System rezerwacji Booking Engine Hotel24h, będący własnością i obsługiwany przez Usługodawcę, umożliwiający Klientowi dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji; rodzaj Systemu Teleinformatycznego;

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub wiadomości tekstowe (sms).

RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji wybranego pokoju lub wybranych pokoi w Obiekcie oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji.

Warunkiem świadczenia Usługi jest:

2.1. zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy;

2.2. złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy oświadczenia o:

o wyborze płatności za rezerwację i ewentualnym wyborze faktury VAT, jeśli wymagają tego warunki.

przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie RODO oraz przepisów krajowych.

Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu.

Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE

Klient chcący skorzystać z Usługi koniecznie musi posiadać unikalny i aktywny adres poczty elektronicznej oraz wypełnić formularz rezerwacji udostępniony w ramach Systemu Usługodawcy.

Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:

wybór usług hotelowych świadczonych przez Obiekt, w oparciu o podane w Systemie dane i informacje, w szczególności dostępność i cenę rezerwacji pokoju; podane w Systemie ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie usługi wskazane jako jej składniki;

wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji - w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu - w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej Obiektu;

potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;

dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu, na wybranych warunkach;

po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą kod i potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami płatności oraz zasadami jej zmiany bądź anulowania. Z momentem wysłania potwierdzenia, umowę rezerwacji uważa się za zawartą.

Anulowanie i zmiana rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:

w celu zmiany terminu rezerwacji, bądź chęci anulowania rezerwacji Klient zobowiązany jest do kontaktu z Obiektem pod e-mailem wskazanym z otrzymanym na maila Klienta potwierdzeniu rezerwacji;

warunki anulowania lub zmiany rezerwacji w Obiekcie określone są podczas wyboru oferty cenowej w Systemie oraz w warunkach oferty w otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

świadczenia Usługi z należytą starannością.

W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.

Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

OBOWIĄZKI KLIENTA

W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:

przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;

przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;

prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;

niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;

nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;

niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem (w tym dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym), dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.

Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;

niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;

braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:

zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;

wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.

Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.

Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.

REKLAMACJE

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.

Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.

W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

DANE OSOBOWE

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Obiekt, znajdują się w Klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.

Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Obiektu i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 2021-03-20.

Adresem e-mail do kontaktu z usługodawcą jest jordan@jordan.pl.

Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu;

wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług;

zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;

zmiany zakresu działalności Usługodawcy.

W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.

Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.

Prawem właściwym jest prawo polskie.

Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest HOUSE RENT GROUP Robert Koziniec wpis do CEIDG NIP: 1132161551 REGON: 141297976 biuro@wojtasiowka.com. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@wojtasiowka.com.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanego jako „Ogólne Rozporządzenie”lub „RODO”, uprzejmie informujemy, że firma HOUSE RENT GROUP Robert Koziniec wpis do CEIDG NIP: 1132161551 REGON: 141297976 biuro@wojtasiowka.com (dalej: „Wojtasiówka”) prowadzący Agroturystykę WOJTASIÓWKA w Bieszczadach przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane Państwa klientów oraz pracowników, uzyskane od Państwa w ramach wykonywania łączącej Nas umowy a także informacje o danych osobowych pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu). Z uwagi na fakt, iż wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych poniżej, wypełniając obowiązki nałożone na administratorów przez RODO, przedstawiamy Państwu wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa i waszych pracowników: W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HOUSE RENT GROUP Robert Koziniec wpis do CEIDG NIP: 1132161551 REGON: 141297976 biuro@wojtasiowka.com. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Zarządem Administratora można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: biuro@wojtasiowka.com. To właśnie Administrator jest podmiotem, który decyduje w jakim celu i jak wykorzystuje dane i informuje Panią/Pana o tym.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z jej wykonaniem, w tym zakresie będziemy np. wystawiać i przechowywać umowę, kartę meldunkową oraz faktury i dokumenty księgowe do niej, w tym korespondencję mailową, a także odpowiadać na państwa ewentualne reklamacje zapytania i problemy-tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Przy czym dane osobowe podane nam dodatkowo, ponad te które są niezbędne do wykonania łączącej nas umowy są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy -wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody -tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dowolny sposób informując o tym Administratora.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także w oparciu o wymagające tego przepisy prawa takie jak między innymi przepisy prawa podatkowego -tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu zawarcia nowej umowy a więc we wszystkich tych wypadkach,kiedy wyrazi Pani/Pana zainteresowanie naszą ofertą i poprosi nas o przedstawienie oferowanych przez nas towarów lub usług–tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, oraz przechowywanie danych w celu zapewnienia ich rozliczalności (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO), a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia –dotyczy to monitoringu pomieszczeń ogólnodostępnych naszej firmy oraz monitoringu zewnętrznego naszych budynków–na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one:-przez Panią/Pana udostępnione w treści łączącej nas umowy wraz z jej załącznikami, -udostępnione nam przez innego administratora Państwa danych-zakres ewentualnie może zostać poszerzony o dane udostępniane przez źródła publicznie dostępne , tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
HOUSE RENT GROUP nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.9.W zakresie danych pracowników, spółka przetwarza jedynie te dane,które są niezbędne aby wypełnić obowiązki nałożone na pracodawcę przepisami prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są jedynie osoby upoważnione przez nas w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonania łączącej nas z Panią/Panem umowy.
Nasi podwykonawcy tacy jak:
1.serwisanci,
2.graficy,
3.administratorzy,
4.ubezpieczyciele,
5.wszelkiego rodzaju podwykonawcy świadczący usługi dla naszego obiektu, w tym portale rezerwacyjne, firmy transportowe oraz usługodawcy świadczący usługi przewodnickiej.
Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy takie jak:
1.usługi księgowe,
2.usługi prawne,
3.usługi informatyczne,
4.usługi pocztowe i kurierskie oraz
5.banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami, Przy czym firmy te przetwarzają dane jedynie zgodnie z naszymi poleceniami i nie mogą ich wykorzystać bez naszej wiedzy i zgody.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia nowej umowy przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowali w celu jej zawarcia.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą pomiędzy nami umową będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z naszą spółką umowy-nie krócej niż do czasu jej rozwiązania, ponadto dane po zakończeniu umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).
Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzamy przez okres na jaki udzielono zgody, a w każdym wypadku do czasu jej odwołania.
Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,lub cofniecie zgodę-jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy ze się zdezaktualizowały.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z nami na pośrednictwem adresu e-mailowy: admin@wojtasiowka.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Osławica 6 , 38-543 Komańcza.
Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym -jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.Bez tego nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy.Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład prawo bankowe czy prawo podatkowe mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynność na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem przez nas stosowanym możemy odmówić zawarcia umowy i wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się darzyć, że bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć usługi w pełnym zakresie, o czym poinformujemy na etapie zbierania Pani/Pana danych.
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).20.Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od :
a.Wszelkich podmiotów zwanych dalej krajowymi jak i zagranicznymi a także operatorami wszelakich portali rezerwacyjnych takich jak booking.com, HRS, E-travel, etc.z którymi zawarła Pani/Pan umowę turystyczną...
Informujemy, że nie będziemy podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w punkcie.

Regulamin pobytu w obiekcie Wojtasiówka

Wojtasiówka - HOUSE RENT GROUP Robert Koziniec wpis do CEIDG NIP: 1132161551 REGON: 141297976 biuro@wojtasiowka.com

Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień oraz niekomfortowych sytuacji. Zapewni również bezpieczeństwo gości odwiedzających nasz obiekt i miłą atmosferę.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym.
2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki pobytu/zakwaterowanie
1. Pokoje w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby.
2. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
3. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.
4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu w obiekcie noclegowym przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
6. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
8. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela lub personel niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
9. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić personel lub właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
10. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone gościowi, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych, utrzymującemu obiekt przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych.
11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22,00 do godziny 6,00
12. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektu noclegowego.
13. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.
14. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym
przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej ceny lub zaliczki.
15. Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w danym pokoju lub obiekcie, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z osobą upoważnioną na miejscu (kierownikiem, właścicielem etc.) i wyraziła ona na to zgodę wskazując jednocześnie odpowiednie godziny, w których osoba trzecia może przebywać w obiekcie.
16. Za pobyt zwierząt domowych, jeżeli obiekt noclegowy przewiduje taką możliwość, pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem bądź indywidualnie ustalona z właścicielem obiektu.
17. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane.
18. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju lub obiektu staje się za niego odpowiedzialny.
19.Gość zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) wynajmowanego pokoju lub obiektu przy każdorazowym wyjściu z tego obiektu.
20. Gość zobowiązuje się do nieprzekazywania kluczy osobom postronnym.
21. W przypadku zgubienia kluczy gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza (standardowo jest to kwota zł 100-150 PLN)
22. W przypadku pozostawienia w obiekcie noclegowym osobistych przedmiotów przez wyjeżdżającego gościa, będą one odesłane na jego koszt po wcześniejszym listownym zawiadomieniu. W przypadku, kiedy obiekt nie uzyska wymaganej zgody gościa, przedmioty zostaną w obiekcie na przechowanie za cenę uzgodnioną z klientem albo w razie braku porozumienia w tym zakresie, właściciel obiektu odda je do biura rzeczy znalezionych, zaś kosztami obciąży gościa obiektu.
23. Ponad postanowienia poprzedzające gość pozostaje zobowiązany do:
a) Przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad i dyscypliny właściwej dla obiektu, z którego korzystają inne osoby, w szczególności zakazane jest spożywanie alkoholu w ilości prowadzącej do stanu upojenia alkoholowego.
Zabrania się też innych zachowań zakłócających pobyt osób zakwaterowanych w obiekcie.
b) Utrzymania czystości, ładu i porządku w zajmowanych pokojach oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych, a także w otoczeniu obiektu.
c) Dbałości o sprzęt i powierzone mienie.
d) Bezzwłocznego zawiadamiania pracowników administracji obiektu o wszelkich awariach i uszkodzeniach zaistniałych w pomieszczeniach.
e) Użytkowania urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Do muszli klozetowych nie można wrzucać śmieci.
f) Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa p. pożarowego.

III. Prawa i obowiązki obiektu noclegowego
1. Prowadzący obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w obiekcie bądź jego pomieszczeniach po ich opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nim, na przykład bar i inne. Prowadzący obiekt jest zwolniony od odpowiedzialności za osoby, które go odwiedzają bądź towarzyszą gościowi na jego zaproszenie lub życzenie. Za osoby takie uważa się również te, z którymi gościa hotelowego łączy określony stosunek prawny, na przykład odwiedzający go jego krawiec czy masażystka w celu wykonania usługi.
2. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu dla gościa obiektu.
3. Zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
4. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
5. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź kradzież samochodu, który należy do gościa obiektu, a który nie został pozostawiony na podwórzu należącym do obiektu, będącym miejscem przeznaczonym i wskazanym przez obsługę obiektu do parkowania.
6. Obiekt noclegowy może dokonać zmiany cen za pobyt w wybranych sezonach i udostępniać aktualne informacje
turystom.
7. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom, którzy:
a) Podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie znacząco naruszyli warunki regulaminu.
b) Pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek.
c) Zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu obiektu.

IV. W obiekcie zabrania się:
1. Palenia tytoniu, złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 500 zł.
2. Zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu.
3. Przyjmowania gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu.
4. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych, urządzeń gazowych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu noclegowego.

V. Spory
1. Właściciel ma prawo do wymeldowania gościa, który nie przestrzega postanowień regulaminu bez zwrócenia kosztów za pobyt. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt noclegowy, jeżeli taka będzie decyzja obiektu noclegowego.

VI. Rezerwacja i opłaty
1. Przed przyjazdem należy dokonać rezerwacji danego obiektu oraz konkretnego terminu.
2. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem turysty do obiektu noclegowego.
3. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane.

Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie uzgodnionej z właścicielem obiektu. Zadatek zostaje wliczony na poczet ceny usługi, jeżeli dojdzie do wykonania usługi. Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, strony zwracają sobie wzajemnie poczynione świadczenia, co oznacza, że właściciel obiektu zwróci zadatek.
Jeśli umowa zostaje rozwiązana z winy konsumenta i anuluje on rezerwację w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pobytu obiekt również zwróci zadatek. Jeśli umowę rozwiąże usługodawca z przyczyn niedotyczących gościa, usługodawca zwróci pobraną zaliczkę.
1. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli turysta zrezygnuje z pobytu w obiekcie noclegowym na 29 dni przed przyjazdem.
2. W dniu przyjazdu do obiektu noclegowego gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pozostałej kwoty za pobyt osobie upoważnionej w obiekcie noclegowym.
3. W przypadku skrócenia czasu pobytu gościa, obiekt noclegowy nie dokonuje zwrotów kwoty za pobyt.
4.Aby potwierdzić tożsamość gościa w momencie zameldowania jest on zobowiązany okazać się dokumentem tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym.

VII. Pobyt dzieci
1. Stosuje się rabaty dla zależnie od wieku dzieci:
2. Do lat 3 – bezpłatnie
3. Pozostałe ustalane indywidualnie z właścicielem.

VIII. Prawo właściwe
1. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela obiektu noclegowego. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.